KFR-Kommunala Funktionshinderrådet

Kommunala Funktionshinderrådet – KFR
Kommunala Funktionshinderrådet – KFR är ett referens-, remiss- och samordningsorgan
med rådgivande funktioner för politiker och tjänstemän och företrädare från HSO i Lund. KFR ger Kommunen möjlighet att samråda med funktionshinderorganisationerna i ett tidigt skede i beredningsprocessen samt att inhämta synpunkter i ärenden som berör personer med funktionsnedsättning. KFR är organiserat under Kommunstyrelsen.

HSO i Lund arbetar med övergripande funktionshinderpolitiska frågor i KFR med utgångspunkt från Kommunala funktionshinderplanen Delaktighet för alla. När medlemsföreningar har frågor som skall tas upp i KFR behandlas dessa i HSO:s styrelse innan de vidarebefordras till KFR. HSO:s arbetsgrupper i KFR utreder frågor och lämnar förslag på skrivelser och remissvar som skall gå vidare till olika nämnder i Kommunen.

HSO i Lund har 12 platser i KFR. Ledamöterna företräder samtliga medlemsföreningar i HSO rörande övergripande gemensamma funktionshinderfrågor. Ledamöterna ingår i olika arbetsgrupper/brukarråd som tar fram diskussionsunderlag och skrivelser inför KFR-möten för beslut och vidarebefordran till olika nämnder och instanser inom Lunds kommun. De ordinarie arbetsgrupperna är: Brukarrådet för äldre och funktionshindrade i kollektivtrafiken (kollektivtrafik och färdtjänst), Skolgruppen, Bygg- och trafikmiljögruppen, Kommunservice-gruppen och LSS-gruppen.